Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày trước UBTVQH Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012

Sáng 17/4, được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012.

Ảnh nguồn MOF.Ảnh nguồn MOF.

Bội chi trong hạn mức, nợ công ở ngưỡng an toàn

Theo báo cáo quyết toán năm 2012 của Chính phủ trình Quốc hội, kết quả thu, chi NSNN cơ bản đảm bảo đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Quốc hội quyết định. Về thu NSNN, dự toán thu 740.500 tỷ đồng, quyết toán 754.572 tỷ đồng, tăng 1,9% (14.072 tỷ đồng) so với dự toán. Trong đó, thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh (không kể thu từ dầu thô và thu về nhà, đất) đạt 93,5% so với dự toán do kinh tế chậm phục hồi, nhiều DN giải thể, ngừng hoạt động. Đồng thời, để hỗ trợ DN, Chính phủ đã thực hiện miễn, giảm, giãn thuế nên số thu NSNN giảm. Khoản thu từ hoạt động XNK cũng giảm so với dự toán do giá trị các mặt hàng có thuế suất cao giảm mạnh so với kế hoạch. Riêng thu về nhà đất, thu dầu thô tăng so với dự toán do thu từ các dự án đã giao các năm trước, nay đủ điều kiện thu nộp NSNN, giá và sản lượng dầu thô tăng.

Nhiệm vụ chi NSNN năm 2012 đã được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tình trạng chi chuyển nguồn sang năm sau giảm về quy mô và cơ cấu, các khoản chi chuyển nguồn do triển khai chậm đã được khắc phục đáng kể. Số chi chuyển nguồn do triển khai chậm là 22.454 tỷ đồng, bằng 1,9% so với tổng chi NSNN (năm 2011 là 32.720 tỷ đồng, bằng 3,2% tổng chi NSNN). Dự toán chi NSNN 903.100 tỷ đồng, quyết toán 978.463 tỷ đồng, tăng 8,3% (75.363 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu tăng chi đầu tư phát triển (88.812 tỷ đồng) từ nguồn vốn ngoài nước; nguồn bổ sung từ dự phòng ngân sách theo chế độ và nguồn năm trước chuyển sang.

Quyết toán số bội chi là 154.126 tỷ đồng, so dự toán vượt 13.926 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP thực tế, nằm trong tỷ lệ bội chi Quốc hội cho phép.

Trên cơ sở đó, Chính phủ trình quyết toán thu, chi NSNN năm 2012 với:

- Tổng số thu cân đối NSNN là 1.058.140 tỷ đồng;

- Tổng số chi cân đối NSNN là 1.170.924 tỷ đồng;

- Bội chi NSNN 154.126 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 41.342 tỷ đồng).

Cần khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý thu

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội đã đánh giá, về cơ bản các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác hạch toán, kế toán thu, chi NSNN, thực hiện khoá sổ và lập báo cáo quyết toán, thẩm định, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định của Luật NSNN.

Cũng theo nhận định của Ủy ban này, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 đã  được Bộ Tài chính lập trên cơ sở thẩm định và tổng hợp từ quyết toán ngân sách của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn và quyết toán ngân sách của các Bộ, cơ quan trung ương đã được Thủ trưởng các Bộ, cơ quan trung ương duyệt, đã được đối chiếu và xác nhận của Kho bạc Nhà nước. Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 đã được cơ quan KTNN kiểm toán, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp, nhiều kiến nghị của KTNN đã được các cơ quan của Chính phủ xem xét tiếp thu và thực hiện theo quy định.

Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, mặc dù còn một số hạn chế, song Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 của Chính phủ đã cơ bản chấp hành trình tự, thủ tục quyết toán, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 7 theo quy định của Luật NSNN.

Về công tác quản lý thu thuế, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, trong năm 2012, công tác quản lý thu thuế có nhiều chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra, thanh tra thuế đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, song tính răn đe chưa đủ mạnh nên tình trạng khai man, trốn thuế nhất là việc chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trốn thuế, gian lận thuế ở khu vực ngoài quốc doanh gây thất thu cho NSNN.

Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị, trong thời gian tới, Chính phủ cần tăng cường chỉ đạo, có giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý thu đã và đang diễn ra từ nhiều năm nay...

(T.H)