Bộ Tư pháp: Tích cực trong việc xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản, Vụ Tài chính HCSN) thực hiện ký Biên bản bàn giao tài sản cho Báo Pháp luật Việt Nam và Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Đà Nẵng quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Tạp - ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Tạp - ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam.

Theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) năm 2008, đơn vị sự nghiệp công lập được phân chia thành hai loại hình với hai cơ chế quản lý, sử dụng TSNN khác nhau. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính (đơn vị đủ điều kiện để Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp) được quyền sử dụng TSNN vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh liên kết. Đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính (đơn vị không đủ điều kiện để Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp) thực hiện quản lý, sử dụng TSNN như cơ quan nhà nước; không được thực hiện các quyền như đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. Căn cứ quy định nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định cụ thể về phạm vi tài sản, nguyên tắc xác định giá trị taì sản để giao, thẩm quyền quyết định giao tài sản, tổ chức giao tài sản, quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/02/2012 hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của các bộ, ngành, địa phương thì đến 31/12/2013, cả nước mới hoàn thành việc xác định giá trị tài sản và quyết định giao vốn cho 16 đơn vị sự nghiệp công lập với tổng số vốn được giao là 3.678.330 triệu đồng; 55 đơn vị sự nghiệp đang làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền để ra quyết định giao vốn với tổng giá trị tài sản khoảng 4.825.137 tỷ đồng.

Đối với Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết: Bộ Tư pháp có 19 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 12 đơn vị trực thuộc Bộ và 7 đơn vị trực thuộc các Cục. Hiện có 11 đơn vị được giao tự chủ tài chính một phần, 4 đơn vị được giao tự chủ tài chính 100% và 4 đơn vị sự nghiệp công lập nhưng ngân sách nhà nước cấp 100%. Trong 4 đơn vị được giao tự chủ 100%, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc xác định giá trị và tổ chức giao tài sản cho 2 đơn vị là Báo Pháp luật Việt Nam và Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Đà Nẵng. Trong đó, tài sản giao cho báo pháp luật có trị giá 73 tỷ 722 triệu đồng (bao gồm nhà, đất và tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị); tài sản giao cho Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Đà Nẵng có trị giá trên 7 tỷ đồng (bao gồm nhà, đất và các phương tiện, trang thiết bị làm việc). Đối với 2 đơn vị còn lại là Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Hà Nội và Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại TP. Hồ Chí Minh, mặc dù Bộ Tư pháp đã giao tự chủ 100% nhưng vì chưa được giao trụ sở, hiện vẫn phải đi thuê chỗ làm việc nên hàng năm Bộ vẫn phải hỗ trợ kinh phí thuê trụ sở. Sau này, khi 2 đơn vị có trụ sở, Bộ Tư pháp cũng sẽ thực hiện việc giao vốn tự chủ cho các đơn vị trên.

Sau khi có Thông tư số 12/2012/TT- BTC ngày 6/2/2012 của Bộ Tài chính về xác định tiêu chí để định giá tài sản giao cho đơn vị tự chủ theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đã có công văn  hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ lập hồ sơ trình Bộ xem xét, quyết định giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Sau khi các đơn vị gửi đăng ký lên Bộ Tư pháp, Bộ đã có văn bản hướng dẫn cụ thể để các đơn vị tổ chức thực hiện như hướng dẫn các đơn vị khi xác định giá trị quyền sử dụng đất phải lấy ý kiến của UBND cấp tỉnh về trình tự, thủ tục xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị; thành phần hồ sơ trình. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, Bộ Tư pháp cũng thường xuyên trao đổi với Bộ Tài chính để bàn cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích rõ ưu, nhược điểm của cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp để Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập hiểu rõ, mạnh dạn xin giao tự chủ theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

“Mục tiêu cuối cùng chúng tôi cũng muốn hết năm nay, mô hình giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn sẽ thuận lợi, có tính hiệu quả cao sẽ là khởi đầu tốt cho cho các đơn vị khác học tập. Bởi tính hiệu quả cao và tạo tính chủ động cho đơn vị họ sẽ tích cực tham gia ngay, nhưng nếu giao mà mang tính gò bó hơn, mất chủ động của đơn vị và gây khó khăn phiền hà hơn thì sẽ rất khó thực hiện trong thời gian tiếp theo. Bộ cũng muốn, từ kết quả này cũng có ít nhất 50% đơn vị được thực hiện cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp” - Ông Tạp cho biết thêm.

Hy vọng rằng, với cách tiến hành bài bản, từ hai đơn vị đầu tiên được xác định giá trị để giao vốn cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp, sẽ có thêm nhiều đơn vị của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương khác dược thực hiện theo cơ chế này nhằm khai thác đúng pháp luật, có hiệu quả nguồn lực TSNN, giúp giảm tải cho ngân sách nhà nước để đảm bảo chi cho các đơn vị, cũng như huy động thêm các nguồn lực của xã hội để cùng đầu tư cho lĩnh vực cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

(Theo Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính)