Các Bộ, ngành, địa phương chủ động tiết kiệm chi, chống lãng phí

Bộ Tài chính vừa cho biết, trong bối cảnh diễn biến tình hình trong nước và quốc tế còn có yếu tố phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tài chính là phải chủ động trong mọi tình huống, tích cực thúc đẩy kinh tế phát triển, xử lý tốt các vấn đề về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Chính vì vậy, để chủ động điều hành chính sách tài chính - NSNN, bảo đảm giữ vững an ninh tài chính quốc gia, Bộ Tài chính kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương cùng phối hợp thực hiện một số đề xuất sau:

- Chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách; trong đó chủ động cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện đối với các khoản chi mua sắm để thay thế trang thiết bị, xe ô tô ... tuy đã đến thời hạn thanh lý, thải loại nhưng vẫn có thể sử dụng được.

Thực hiện tiết giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; hạn chế tối đa việc tổ chức các lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong nước, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành; dừng các đoàn đi công tác nước ngoài bằng kinh phí ngân sách không thực sự cần thiết.

Không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới hoặc mở rộng đối tượng hoặc nâng định mức làm tăng chi NSNN khi chưa xác định được nguồn đảm bảo.

- Điều hành ngân sách phù hợp với khả năng đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Quản lý chặt chẽ việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách, tập trung ưu tiên xử lý các nhiệm vụ cấp thiết về quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Căn cứ khả năng thu ngân sách, chủ động sắp xếp, điều hành các nhiệm vụ chi và áp dụng giải pháp phù hợp để đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Trường hợp thu cân đối NSĐP giảm so với dự toán phải chủ động cắt giảm nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết và sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp; đồng thời, thực hiện rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết.

- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Theo đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. 

Khẩn trương ban hành và triển khai các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để Luật sớm đi vào cuộc sống...

(PV)