Cần thiết sửa Luật để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

(eFinance Online) -Sáng 31/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Cần thiết sửa đổi 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, qua hơn 7 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Quy mô tài sản phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao và các hoạt động sự nghiệp khác đã tăng lên đáng kể.  

Theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN, từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/7/2016, tài sản nhà nước (TSNN) (gồm: đất, nhà, xe ô tô, các tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên) trong khu vực hành chính sự nghiệp được đầu tư tăng thêm 94.285 tài sản với tổng giá trị là 220.774,71 tỷ đồng; trong đó, khối quản lý nhà nước tăng 32.496 tài sản với tổng giá trị là 62.064,31 tỷ đồng, khối giáo dục – đào tạo tăng 34.056 tài sản với tổng giá trị là 65.902,06 tỷ đồng, khối y tế tăng 12.335 tài sản với tổng giá trị là 32.121,38 tỷ đồng, khối VH-TT tăng 2.016 tài sản với tổng giá trị là 7.589,07 tỷ đồng, khối sự nghiệp khác tăng 10.603 tài sản với tổng giá trị là 46.210,32 tỷ đồng, khối tổ chức tăng 2.779 tài sản với tổng giá trị là 6.887,57 tỷ đồng.

Tổng giá trị TSNN đến 31/7/2016 là 1.040.451,98 tỷ đồng; trong đó, tại các cơ quan nhà nước là 281.086,12 tỷ đồng, tại các đơn vị sự nghiệp là 718.562,12 tỷ đồng, tại các tổ chức là 37.609,26 tỷ đồng, tại các ban quản lý dự án: 3.194,48 tỷ đồng.

Hiệu quả sử dụng được nâng lên và dần trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội; tình trạng lãng phí, thất thoát trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước dần được khắc phục.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thời gian vừa qua cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công, việc ban hành quy định mới thay thế cho Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành là hết sức cần thiết.

Đặc biệt, dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) đã cụ thể hóa phạm vi tài sản công theo Điều 53 Hiến pháp, quy định chế độ quản lý, sử dụng và xác định vai trò của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đối với tài sản công, tạo lập sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công.

Dự thảo Luật có bố cục 10 Chương với 137 Điều, gồm các nội dung cơ bản: Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài sản công; Quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; Chế độ quản lý, sử dụng tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu thuộc về Nhà nước; Quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính đất đai, tài nguyên thiên nhiên; Hệ thống thông tin về tài sản công và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; Dịch vụ về tài sản công. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: Việc sửa đổi Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn 7 năm triển khai thi hành Luật. Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) đã cụ thể hóa phạm vi tài sản công theo Điều 53 Hiến pháp, quy định chế độ quản lý, sử dụng và xác định vai trò của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đối với tài sản công.

Dự thảo Luật được xây dựng dựa trên những nguyên tắc chung nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng bao quát, đầy đủ phạm vi, đối tượng, nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công.

Trên cơ sở đó, Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đánh giá, việc sửa đổi Luật sẽ tạo lập cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội cùng Nhà nước đầu tư phát triển, khai thác tài sản công để tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu ngân sách nhà nước; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công theo cơ chế thị trường trên cơ sở đảm bảo quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Nhiều đại biểu Quốc hội tán thành

Đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra cũng như góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều cơ bản nhất trí với sự cần thiết của dự án Luật nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật trong thời gian qua. Đồng thời, góp phần thể chế hóa Điều 53 của Hiến pháp năm 2013 về tài sản công, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, bảo đảm quản lý chặt chẽ tài sản công, góp phần khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực từ tài sản công phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, lần sửa đổi này cụ thể hóa đúng tinh thần Hiến pháp 2013: Tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Bảo đảm tài sản công được sử dụng đúng mục đích, thiết thực, và chống cho được lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sử dụng tài sản công. 

(PV - tổng hợp)