Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 158/2013/TT-BTC, hướng dẫn về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp (DN) do nhà nước làm chủ sở hữu hoặc DN có vốn nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Thông tư, một số tiêu chí cụ thể đánh giá hiệu quả hoạt động DN được xác định như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác: được xác định tại Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập.

- Lợi nhuận thực hiện: bao gồm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác được xác định tại Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

- Nợ phải trả quá hạn: là các khoản nợ đã quá thời hạn cam kết thanh toán cho các chủ nợ được xác định căn cứ vào thời hạn thanh toán ghi trên khế ước vay nợ, hợp đồng kinh tế hoặc các chứng từ cam kết khác.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2013 và áp dụng để thực hiện việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp từ năm tài chính 2013 trở đi.

(T.H)