Cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội

(eFinance Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.         
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, dự toán chi ngân sách của TP. Hà Nội được xác định trên cơ sở định mức phân bổ chi ngân sách cao hơn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác được áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, để việc vay nợ phù hợp với khả năng trả nợ của từng địa phương, Luật Ngân sách nhà nước quy định mức dư nợ vay của Hà Nội không vượt quá 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Quy định này đã gắn mức huy động với nguồn thu ngân sách, khả năng trả nợ nhằm giúp Thành phố có thể huy động thêm nguồn lực đầu tư vào những dự án, công trình, kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật quan trọng. Các khoản vay được tính trong bội chi ngân sách của Thành phố và do Quốc hội quyết định hằng năm, nên vẫn kiểm soát được khả năng trả nợ của ngân sách Thành phố.

Nghị định không quy định ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Thành phố tương ứng toàn bộ tổng số tăng thu ngân sách Trung ương so với dự toán đã được Chính phủ giao, mà quy định Thành phố được bổ sung có mục tiêu từ tăng thu ngân sách Trung ương, nhưng không vượt quá số tăng thu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và không cao hơn số tăng thu trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước. Việc quy định này nhằm đảm bảo ngân sách Trung ương có nguồn để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố...

(T.H)