Cơ quan Nhà nước sẽ phải công khai tài chính trên mạng Internet

Bên cạnh những hình thức công khai tài chính như phát hành ấn phẩm, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo bằng văn bản…, sắp tới, các cơ quan sử dụng ngân sách sẽ phải bổ sung thêm hình thức công khai tài chính trên trang tin điện tử của mình.

Cơ quan Nhà nước sẽ phải công khai tài chính trên mạng Internet

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế công khai tài chính (đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các doanh nghiệp Nhà nước…) đang được Bộ Tài chính xây dựng và sẽ được trình Chính phủ ban hành, rất nhiều quy định mới dự kiến sẽ được bổ sung.

Trong đó, hình thức công khai tài chính trên trang tin điện tử của đơn vị (nếu có) lần đầu tiên đã được đề cập. Theo quy định này, Bộ Tài chính sẽ phải công khai số liệu thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, công khai báo cáo ngân sách Nhà nước… lên trên trang thông tin điện tử của Bộ.

Với các cấp chính quyền địa phương, hình thức công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm cũng được bổ sung hình thức đưa lên trang thông tin điện tử (ở những địa phương đã có trang tin điện tử).

Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, việc công khai dự toán ngân sách đã được giao, số liệu thực hiện thu, chi ngân sách, báo cáo đánh giá thực hiện ngân sách năm cũng phải được công khai trên trang thông tin điện tử của ngành, đơn vị.

Với các doanh nghiệp Nhà nước, tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các khoản đóng góp cho ngân sách, các khoản thu nhập…cũng được bổ sung thêm hình thức công khai trên trang tin điện tử của doanh nghiệp.

(HT)