Công bố thêm 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực công sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 99/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Công bố kèm theo Quyết định này 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính gồm:

- Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước.

- Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư.

- Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương.

(T.H)