Đà Nẵng ban hành chính sách mới về thu nợ tiền sử dụng đất

Ngày 25/4/2014, Ủy Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, nếu trả nợ tiền sử dụng đất từ ngày ban hành Quyết định này đến ngày 30/6/2014 được hỗ trợ lãi suất với mức giảm 40% tổng số tiền lãi phát sinh.  

Nếu trả nợ từ ngày 01/7/2014 đến 31/12/2014 được hỗ trợ lãi suất với mức giảm 35% tổng số tiền lãi phát sinh.
 
Chính sách này được áp dụng đối với trường hợp trả hết nợ và trả nợ một phần tiền sử dụng đất.
 
Cục Thuế thành phố có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện thu nợ tiền sử dụng đất và chính sách khuyến khích trả nợ sớm...
 
(T.H)