Đà Nẵng được huy động vốn năm 2014 bằng phát hành trái phiếu

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của thành phố Đà Nẵng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành phố Đà Nẵng huy động vốn năm 2014 với hạn mức dư nợ tối đa bằng 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước năm 2014 của ngân sách thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng phải sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu trên đúng mục đích, hiệu quả; tổ chức theo dõi, hạch toán và bố trí nguồn ngân sách thành phố để thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho các công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ.

(PV)