Đầu tư hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tại 4 tỉnh

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị tự  đảm bảo vốn đối ứng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị rà soát, lựa chọn và ưu tiên các hợp phần đầu tư thực sự cần thiết, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm hiệu quả dự án; làm rõ khả năng tiếp nhận và năng lực thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xác định cơ chế tài chính trong nước của dự án, đảm bảo các địa phương khi được phê duyệt tham gia dự án phải đáp ứng điều kiện về khả năng trả nợ, hạn mức vay nợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 1/2017.

(NQ)