Đẩy mạnh chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách

Ngày 4/11/2013, mở đầu tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đánh giá công tác THTKCLP năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực.Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đánh giá công tác THTKCLP năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo gửi đến Quốc hội về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Chính phủ xác định chống lãng phí là trọng tâm, trên cơ sở thực hiện tốt thực hành tiết kiệm. Chính phủ đề cao mục tiêu đẩy mạnh chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa và công khai minh bạch, bảo đảm sự kiểm tra giám sát của Nhà nước và xã hội.

Trong xây dựng văn bản pháp luật, Chính phủ đã làm rõ hơn các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; quy định rõ về các hành vi lãng phí và chế tài xử lý. Bổ sung thêm quy định về THTKCLP trong quản lý, sử dụng quỹ có nguồn gốc từ NSNN; khuyến khích các tổ chức, cá nhân và công dân phát hiện và cung cấp kịp thời các thông tin về lãng phí.

Về phạm vi điều chỉnh của Dự thảo luật, qua thảo luận, có 2 loại ý kiến khác nhau: Loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định về phạm vi điều chỉnh như Dự thảo luật; Loại ý kiến thứ hai đề nghị chỉ quy định THTK, CLP đối với khu vực Nhà nước, không quy định đối với khu vực sản xuất, kinh doanh ngoài nhà nước và tiêu dùng của nhân dân vì lãng phí xảy ra và gây bức xúc trong xã hội chủ yếu trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Ngoài ra, nếu chỉ dừng ở mức độ khuyến cáo và không có chế tài xử lý thì cân nhắc có thể không nên quy định trong Luật. Mặt khác, việc quy định THTK, CLP trong Luật đối với khu vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân đòi hỏi Nhà nước phải kiểm soát, điều chỉnh các hoạt động này, điều này có thể dẫn đến hạn chế quyền sở hữu về tài sản của các tổ chức, cá nhân.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị giữ phạm vi điều chỉnh như Dự thảo luật và cho rằng: Luật THTK, CLP có liên quan đến hầu hết quy định thuộc các luật khác, nhưng vì những luật này chưa quy định đầy đủ các hành vi, chế tài xử lý đối với một số điểm chính, việc chính trong một số lĩnh vực quan trọng đã và đang xảy ra lãng phí lớn. Quy định về phạm vi điều chỉnh như Dự thảo luật, một mặt, bảo đảm quyền tự định đoạt tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Hiến pháp; mặt khác, vẫn bảo đảm thực hiện chủ trương “tiết kiệm là quốc sách”, nhằm khuyến khích và nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong nhân dân.

Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, để tránh việc huy động, sử dụng các nguồn lực ngoài NSNN, gây lãng phí xã hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định về THTK, CLP trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân là cần thiết; nếu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân lãng phí có tính chất xã hội thì Nhà nước phải có biện pháp điều chỉnh bằng cơ chế chính sách. Hiện nay, tiêu dùng xã hội có biểu hiện lãng phí, tiêu dùng quá khả năng tài chính thực tế, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội và các hoạt động văn hóa khác; việc vận động quyên góp, huy động các nguồn lực trong dân còn tùy tiện, không minh bạch, sử dụng lãng phí...

Thực hiện công bố công khai đối với những cơ quan, tổ chức chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao theo quy định của Luật THTKCLP; có hình thức kiểm điểm, kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật THTKCLP...

Trong phiên thảo luận, nhiều đại biểu QH đồng tình với phương án trình của Chính phủ và thống nhất đề nghị cần phải THTK, CLP trên tất cả các lĩnh vực, kể cả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

(eFinance tổng hợp)