Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 5575/VPCP-TCCV, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC; trong đó có việc đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC.

Cụ thể, các Bộ, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.

Đồng thời, bố trí đủ kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC.

Các Bộ, ngành, địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đánh giá cải cách TTHC đối với những lĩnh vực được lựa chọn.

(PV)