Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tài chính đến người dân, doanh nghiệp

Nhằm kịp thời phổ biến, tuyên truyền Luật, Pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh thuộc lĩnh vực tài chính mới ban hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản QPPL của các đối tượng thi hành, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 kèm theo Quyết định số 3311/QĐ-BTC.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tài chính đến người dân, doanh nghiệp

Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

Thứ nhất, phổ biến, tuyên truyền các Luật, Pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8; các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2014 và 2015.

Thứ hai, phổ biến, tuyên truyền về kết quả thực thi đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ ba, tổ chức các hoạt động trong thời gian triển khai “Ngày pháp luật Tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hợp.

Thứ tư, tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, các kỹ năng nghiệp vụ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho báo cáo viên pháp luật; phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí ngành tài chính và công chức các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thứ năm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó lực lượng nòng cốt là các báo, tạp chí trong ngành; qua đó tạo kênh thông tin quan trọng trong việc lấy ý kiến rộng rãi đối với các văn bản quy pháp luật ngay trong quá trình soạn thảo.

Thứ sáu, thực hiện cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản mới cần phổ biến và thông tin pháp luật tài chính; biên soạn các đề cương giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật trên trang Thông tin pháp luật tài chính thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Thứ bảy, kiện toàn trang thông tin pháp luật tài chính theo hướng kết cấu lại các chuyên mục cho phù hợp với việc triển khai nhiệm vụ công tác pháp chế tài chính, trọng tâm là xây dựng chuyên mục về tuyền truyền, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để kịp thời đăng tải tin, bài về tình hình triển khai việc thực hiện công tác xây dựng văn bản QPPL, tổ chức thực hiện thi hành pháp luật và xử lý vướng mắc trong thực hiện văn bản QPPL tài chính.

Thứ tám, tổ chức biên soạn, in ấn các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, sách hệ thống hóa văn bản QPPL, Hỏi – Đáp văn bản QPPL.

Thứ chín, tổ chức triển khai các hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tài chính theo Kế hoạch được phê duyệt. Rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện.

Thứ mười, kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị thuộc Bộ.

Đối với nhiệm vụ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, Báo, tạp chí ngành Tài chính cần phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để đăng tải kịp thời các thông tin về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật tài chính, tạo kênh thông tin trong việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi đối với các văn bản quy phạm pháp luật đang trong quá trình soạn thảo.

Cục Tin học và thống kê tài chính có trách nhiệm cập nhật kịp thời văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính soạn thảo ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trên cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

(T.H)