Đẩy nhanh tiến độ công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN

(eFinance Online) -Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 285/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm.
 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ghi nhận nhiều kết quả

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN đã quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo, trực tiếp họp, làm việc tại một số cơ quan, đơn vị để nghe và chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách, vừa đẩy nhanh tiến độ công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, vừa bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, công khai, minh bạch.

Một số văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách quan trọng đã được ban hành, có hiệu lực thi hành như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Nghị định hướng dẫn chi tiết, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ, các Nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước...; nhiều vấn đề cụ thể đã được chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời như liên quan đến ban hành các văn bản hướng dẫn các quy định mới, xử lý đất đai, cổ phần hóa các doanh nghiệp an ninh - quốc phòng, Đề án cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, phương án cổ phần hóa một số doanh nghiệp quy mô lớn... góp phần vào việc đạt được một số kết quả tích cực trong hoàn thiện thể chế và công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2018.

Số tiền thu được từ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của các doanh nghiệp nhà nước đạt 22.457,29 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với số tiền thu về từ việc chào bán cổ phần lần đầu của cả năm 2017 (5.192,44 tỷ đồng). Tổng số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ năm 2016 đến nay đạt mức cao, khoảng 198.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2011 - 2015 (khoảng 78.000 tỷ đồng), số tiền thu từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước giai đoạn từ năm 2016 đến nay đã nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định, đáp ứng nhu cầu vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Nghị quyết của Quốc hội giao.

Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản phê duyệt các Nghị định điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án cơ cấu lại của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo thẩm quyền để các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai, thực hiện; phê duyệt hầu hết các Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong đó đã hoàn thành sắp xếp lại theo các hình thức khác nhau đối với 160/249 công ty, nông lâm nghiệp phải thực hiện sắp xếp.

Đặc biệt, việc xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, Sau hơn một năm triển khai, đến nay đã có 02 nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, 04 dự án đã từng bước giảm lỗ và hoạt động sản xuất kinh doanh dần đi vào ổn định, 01 dự án vận hành sản xuất trở lại được một phần của Nhà máy, có dự án đã đủ điều kiện để đưa ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém, qua đó duy trì việc làm và đời sống cho hàng nghìn lao động, góp phần ổn định chính trị - xã hội tại địa phương, đồng thời tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện xử lý dứt điểm và có hiệu quả các dự án trong thời gian tới theo kế hoạch và lộ trình đề ra.

Tuy nhiên, văn bản kết luận nêu rõ, bên cạnh các kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần được xử lý trong thời gian tới. Một số bộ, ngành, địa phương chậm triển khai, triển khai chưa có kết quả, kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội chiếm tương ứng 61% và 17,1% kế hoạch cổ phần hóa năm 2018 của cả nước, nhưng đến nay việc cổ phần hóa còn rất hạn chế, hầu hết chưa hoàn thành; chậm ban hành một số văn bản hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn; chưa thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán, chấp hành chế độ báo cáo theo quy định...

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nguyên nhân từ sự chưa nghiêm túc, quyết liệt của một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong triển khai, thực hiện, Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn này là doanh nghiệp có quy mô lớn, đất đai nhiều, phạm vi hoạt động rộng nên việc xác định giá trị doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, bán cổ phần lần đầu gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài; các quy định mới về cổ phần hóa, thoái vốn mới được ban hành theo hướng chặt chẽ hơn, quy định thời gian triển khai dài hơn, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước nên cần nhiều thời gian để triển khai thực hiện, nhiều trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện lại toàn bộ hoặc một số nội dung, công đoạn liên quan; việc phê duyệt phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa của các địa phương chậm...

Phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2018

Trong 6 tháng cuối năm, để hoàn thành cao nhất kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn năm 2018 đã đề ra, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục nghiêm túc, thực hiện có kết quả các nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổ chức các đoàn công tác thường xuyên, trực tiếp đôn đốc tại các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ động, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn năm 2018.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội nghị chuyên đề về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, khẩn trương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32/2018/NĐ-CP) trước ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổng hợp, rà soát danh sách các doanh nghiệp có đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán; công bố công khai, chỉ rõ lý do, đề xuất hướng xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Hoàn thiện Quyết định về ban hành Quy chế chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để Ủy ban sớm hoàn thiện tổ chức, biên chế và các điều kiện liên quan để đi vào hoạt động.

Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện Báo cáo đánh giá thực chất về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sau 30 năm, từ đó kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, ban hành khuôn khổ pháp lý điều chỉnh phù hợp.

Ngoài ra, văn bản thông báo cũng nêu rõ các nhiệm vụ thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương,...

(PV)