Đề nghị địa phương báo cáo tình hình kinh doanh nước sạch

Nhằm phục vụ cho công tác quản lý và điều hành, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính có công văn đề nghị một số sở, ngành tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh nước sạch tại địa phương kể từ khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cách đây 2 năm.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT hướng dẫn nguyên tắc phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; và Thông tư số 88/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.

Bộ Tài chính đề nghị phải nêu rõ tình hình sản xuất kinh doanh nước sạch tại địa phương, cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong trường hợp UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch thấp hơn phương án giá nước sạch tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành để phù hợp với khả năng chi trả của người dân thì phải báo cáo cụ thể chính sách hoặc cơ chế điều hòa về mức giá giữa những đơn vị cấp nước đô thị và cấp nước nông thôn thuộc một đơn vị cấp nước; hoặc cơ chế, quy trình, thủ tục cấp bù do UBND cấp tỉnh quy định đối với những tỉnh không thể điều hòa được về mức giá giữa những đơn vị cấp nước đô thị và đơn vị cấp nước nông thôn.

Để phục vụ công tác quản lý, điều hành giá, Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND tỉnh, thành phố gửi quyết định điều chỉnh giá về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) để theo dõi khi điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn.

(T.H)