Đề xuất quy định về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo: Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, về điều kiện cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm, dự thảo quy định rõ, cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho các cá nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Đã được đào tạo theo chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm quy định tại Điều 88 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; đạt yêu cầu kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) tổ chức; từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả thi đại lý bảo hiểm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong vòng 05 ngày làm việc, Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho cá nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định nêu trên.

Về thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, dự thảo quy định chứng chỉ đại lý bảo hiểm bị thu hồi trong các trường hợp sau: Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm không đúng quy định tại Thông tư này; thí sinh đã được Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhưng kết quả phúc tra bài thi của thí sinh không đủ điểm đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo văn bản điều chỉnh kết quả thi của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Về tổ chức thi đại lý bảo hiểm, trước ngày 25 hàng tháng, cơ sở đào tạo đăng ký với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm kế hoạch tổ chức thi đại lý bảo hiểm của tháng sau liền kề.

Đề thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được lấy từ ngân hàng câu hỏi thi đại lý bảo hiểm. Ngân hàng câu hỏi thi đại lý bảo hiểm được xây dựng trên nội dung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm quy định tại Điều 88 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Các kỳ thi đại lý bảo hiểm được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổ chức theo địa điểm tập trung dưới hình thức thi trực tuyến hoặc thi viết.

Cá nhân thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm khi đạt từ 75% tổng số điểm của bài thi.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ra quyết định phê duyệt kết quả thi đại lý bảo hiểm trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thi.

(PV)