Đề xuất thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo dự thảo, thực hiện phân chia, sử dụng một số khoản thu đặc thù như sau: Tiếp tục ổn định tỷ lệ (%) thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu trong nước sản xuất, bán ra năm 2019 như đối với năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020. Theo đó, căn cứ tỷ lệ (%) giữa sản lượng xăng, dầu sản xuất bán ra trong nước (37,2%)/nhập khẩu (62,8%), xác định số thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu sản xuất trong nước bằng 37,2% số thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu là khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; 62,8% số thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu còn lại là nhập khẩu điều tiết 100% số thu về ngân sách trung ương.

Các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao nhiệm vụ thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật cho các đơn vị trực thuộc (nếu có).

Về phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước, đối với phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển: Dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc danh mục bố trí trong trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã có đầy đủ quyết định đầu tư, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm liên ngành, liên lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế, các dự án vốn vay (vay ODA, vay ưu đãi.

Trong từng ngành, từng lĩnh vực, chương trình bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên: Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản tối thiểu bằng 50% số nợ đọng XDCB nguồn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thanh toán; Thu hồi số vốn ứng trước; Đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư; Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2019; Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 theo tiến độ. Sau khi bố trí vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, nếu còn nguồn mới xem xét bố trí cho dự án khởi công mới năm 2019 đã có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Các Bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để dành nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở đến mức 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2019.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2019 (không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương) theo quy định để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao.

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 của các địa phương bao gồm: 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2018 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; 50% tăng thu ngân sách địa phương (dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao; nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang; 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) dự toán năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao…

(PV)