Đề xuất về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án (BQLDA) như sau: Đối với phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA một dự án do chủ đầu tư quyết định thành lập: tỷ lệ phân chia kinh phí tương ứng với tỷ lệ phân công nhiệm vụ, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và BQLDA do chủ đầu tư quyết định và được ghi trong quyết định thành lập BQLDA hoặc văn bản giao nhiệm vụ. 

Đối với phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực: Việc phân chia chi phí quản lý dự án được căn cứ vào nội dung, khối lượng và tính chất công việc quản lý dự án mà chủ đầu tư và BQLDA chuyên ngành, khu vực thực hiện và được thể hiện trong hợp đồng ủy thác quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư. 

Về quản lý và sử dụng tài sản, dự thảo nêu rõ: Việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản phục vụ quản lý dự án thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đấu thầu, định mức, tiêu chuẩn của nhà nước và pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư, BQLDA nhóm I thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước. BQLDA nhóm II thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định theo quy định. 

Đối với chi thu nhập tăng thêm: Tạm chi thu nhập tăng thêm trong năm được thực hiện theo Quý hoặc theo 6 tháng tùy theo điều kiện cụ thể của từng chủ đầu tư, BQLDA và phải được quy định trong Quy chế sử dụng kinh phí quản lý dự án tiết kiệm được của đơn vị chủ đầu tư, BQLDA. Mức tạm chi thu nhập tăng thêm từng lần tối đa 70% quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định tương ứng trong 03 tháng hoặc 06 tháng của chủ đầu tư, BQLDA. 

Đối với chi khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thể: căn cứ Quy chế sử dụng kinh phí quản lý dự án tiết kiệm được của đơn vị chủ đầu tư, BQLDA và điều kiện cụ thể của mình; chủ đầu tư, BQLDA tạm chi khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thể trong năm. 

Kết thúc năm ngân sách, sau khi quyết toán chi phí quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp số kinh phí tiết kiệm được thực tế thấp hơn số kinh phí tiết kiệm được mà đơn vị đã xác định và Kho bạc Nhà nước đã thực hiện chi trả, căn cứ quyết toán chi phí quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư, BQLDA có trách nhiệm làm thủ tục nộp lại số kinh phí phải nộp vào Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc đề nghị Kho bạc Nhà nước thu hồi bằng cách trừ vào số kinh phí tiết kiệm được của năm sau.

(PV)