Đến năm 2020 sẽ hình thành Kho bạc điện tử

Theo mục Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8, mục tiêu tổng quát là đến năm 2020, các hoạt động Kho bạc Nhà nước (KBNN) được thực hiện trên nền tảng CNTT hiện đại và sẽ hình thành Kho bạc điện tử.

Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 tập trung vào 8 nội dung: Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước; Quản lý ngân quỹ và nợ Chính phủ; Công tác kế toán nhà nước; Hệ thống thanh toán; Kiểm tra, kiểm toán nội bộ; CNTT; Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường hợp tác quốc tế.

Về các giải pháp thực hiện, đầu tiên là hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về hoạt động KBNN bằng cách: Xây dựng hệ thống kế toán nhà nước theo chuẩn mực kế toán công quốc tế và hình thành Tổng kế toán nhà nước; Xây dựng Luật Quản lý ngân quỹ; Sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp với xu hướng cải cách hành chính, yêu cầu quản lý tài chính công trong giai đoạn tới và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tiếp đến, tập trung hiện đại hóa công nghệ quản lý làm động lực cho cải cách và đổi mới hoạt động KBNN; Ứng dụng CNTT hiện đại vào hoạt động của KBNN, trong đó, ưu tiên đầu tư sử dụng các phần mềm tiên tiến trên thế giới phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính - ngân sách trong tình hình mới và theo thông lệ quốc tế.

Các giải pháp khác là nâng cao hiệu lực, hiệu quả về tổ chức bộ máy và chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ KBNN chuyên nghiệp, đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhà nước. Coi trọng hợp tác quốc tế, coi đây là đòn bẩy cho cải cách và đổi mới hoạt động trong thời kỳ hội nhập.

(Theo Website Chính phủ)