Điều tiết lợi nhuận của DNNN vào NSNN

Ngày 12/11/2013, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Để trển khai thực hiện một số nội dung quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính trình thủ tướng Chính  phủ thông qua và ban hành Nghị định số 204/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước 2013, 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Điều tiết lợi nhuận, cổ tức DNNN

Căn cứ quy định tại Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn hiện hành dự thảo Quyết định quy định cụ thể các nội dung liên quan đến việc thu ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia trong năm 2013 năm 2014 cho phần vốn nhà nước của doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu:

Thứ nhất, về xác định cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước, Quyết định quy định rõ cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước là số cổ tức được chia theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị cho phần vốn nhà nước phát sinh trong năm 2013, và năm 2014, bao gồm cả số cổ tức tạm chia theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

Đồng thời để khoản cổ tức được chia theo phần vốn Nhà nước kịp thời thu về Tổng công ty đầu tư và kkinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và nộp vào NSNN, Quyết định cũng bổ sung quy định rõ trách nhiệm của đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần trong việc đôn đốc doanh nghiệp nộp khoản cổ tức trên về SCIC: "Đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp nộp khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thứ hai, về cơ quan thu nộp và điều tiết ngân sách: Theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì cổ tức nộp vào ngân sách của doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu chưa bàn giao về SCIC là khoản cổ tức được nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do SCIC quản lý. Vì vậy, tại Quyết định rõ trách nhiệm thu nộp đối với SCIC và điều tiết ngân sách đối với khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước. Cụ thể,  đối với khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy định đã được nộp vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đại tại SCIC từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/11/2013, SCIC có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 04/12/2013.

Bên cạnh đó, phần lợi nhuận năm 2013 và năm 2014 còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ cũng có trách nhiệm nộp NSNN.  SCIC cũng là một trong những đối tượng áp dụng trong trường hợp này. Đồng thời, bên cạnh việc thực hiện thu , nộp vào ngân sách khoản lợi nhuận còn lại theo quy định, SCIC còn có trách nhiệm nộp vào ngấn ách khoản thu đã được các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập doa Bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

Thu NSNN 75% phần lãi dầu khí nước chủ nhà từ liên doanh Việt - Nga

Để đảm bảo lợi ích của Nhà nước, báo quát nguồn thu lãi dầu khí nước chủ nhà được chia, căn cứ quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và Điều 18 quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP, Nghị định quy định thu vào ngân sách nhà nước 75% phần lãi nước chủ nhà được chia từ liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" và các hợp đồng dầu khí, tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí phát sinh trong năm 2013 và 2014. Số tiền lãi nước chủ nhà và tiền đọc, sử dụng tài liệu còn lại (25%) để lại cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam để đầu tư, phát triển cho các dự án dầu khí trọng điểm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bổ sung một phần vào Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí theo quy định tại Nghị định số 142/2007/NĐ-CP. Các dự án dầu khí trọng điểm được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước để lại phải thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam, quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư, xây dựng cũng như các quy định pháp luật khác có liên quan.

 (TH)