Định kỳ luân chuyển công tác thanh tra 5 năm/lần

Cuối tháng 11/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 10/2014/TT-TTCP quy định danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 05 năm (đủ 60 tháng) đối với công chức làm việc tại các vị trí công tác thanh tra sau: Thanh tra hành chính; Thanh tra chuyên ngành; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra phòng, chống tham nhũng; Tiếp công dân; Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; Quản lý theo địa bàn, lĩnh vực, đối tượng chuyên quản được phân công về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

Việc chuyển đổi các vị trí công tác không phải công tác thanh tra của công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền ban hành quy định chi tiết danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi. Việc luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ được thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ, công chức.

Đồng thời, không áp dụng quy định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ của Thông tư này để điều động công chức ra khỏi cơ quan thanh tra nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 /01/2015 và thay thế Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

(T.H)