Doanh thu của Tập đoàn, Tổng công ty tăng 1%

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, gửi báo cáo đến các ĐB Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013 của các doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Báo cáo gửi đến Quốc hội của Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cho thấy, hoạt động của các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) tiếp tục gặp nhiều khó khăn, doanh thu chỉ tăng 1%, trong khi nợ phải thu khó đòi tăng 15,8% so với năm 2012. Cá biệt, có một số Công ty mẹ tỷ lệ phải thu khó đòi/tổng nợ phải thu đang ở mức rất cao.

Cụ thể, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2013, cả nước có 796 DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, có 8 tập đoàn kinh tế, 100 TCT Nhà nước (không bao gồm Tổng công ty CN Tàu thủy Việt Nam), 25 công ty TNHH 1 TV mô hình mẹ - con, 309 công ty TNHH 1 thành viên độc lập công ích và 354 công ty TNHH 1 TV độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại.

Tổng tài sản của các DN theo báo cáo hợp nhất trong năm 2013 là 2.869.120 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2012. Tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm 44%. Trong đó, khối các TĐ, TCT, công ty mẹ - con có tổng tài sản là 2.639.916 tỷ đồng, chiếm 92%; các công ty TNHH 1TV độc lập còn lại chiếm 8%.

Vốn chủ sở hữu của các DN là 1.145.564 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2012. Trong đó, khối các TĐ, TCT, công ty mẹ - con là 1.042.365 tỷ đồng, tăng 14%.

Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp là 1.145.564 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2012. Trong đó, khối các TĐ,TCT, Công ty mẹ - con là 1.042.365 tỷ đồng, tăng 14%. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt 1.709.134 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2012.

Năm 2013, lợi nhuận trước thuế của các DNNN đạt 181.530 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện 2012. Trong đó, khối các TĐ đạt 137.648 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2012 và chiếm 76% tổng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp toàn quốc. Riêng khối các TCT đạt 30.669 tỷ đồng, tăng 35%.

Ngược lại, lợi nhuận của khối các công ty mẹ - con chỉ đạt 3.352 tỷ đồng, giảm 2%; Khối Công ty TNHH 1TV độc lập còn lại đạt 9.860 tỷ đồng, giảm 5%.

Cũng trong năm, DNNN nộp ngân sách 276.063 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện 2012.

Chính phủ đánh giá, năm 2012 và năm 2013, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng các DNNN vẫn đạt tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt ở mức khá, đóng góp thu nộp cho ngân sách nhà nước...

(T.H - tổng hợp)