Đơn giản hóa một số TTHC trong lĩnh vực thuế và hải quan

Ngày 19/3, Bộ Tài chính đã ban hành hai Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa một số thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Quyết định 509/QĐ-BTC đã giúp bãi bỏ và đơn giản hóa 8 thủ tục, trong đó bãi bỏ 01 thủ tục và đơn giản hóa 07 thủ tục khác.

Trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Quyết định 510/QĐ-BTC đã giúp bãi bỏ và đơn giản hóa 38 thủ tục, trong đó bãi bỏ 07 thủ tục và đơn giản hóa 31 thủ tục khác.

>> Quyết định 509/QĐ-BTC

>> Quyết định 510/QĐ-BTC

(GK)