Giá dầu giảm: Thu ngân sách vẫn đảm bảo tiến độ

Mặc dù giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh nhưng thu ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm vẫn bảo đảm tiến độ, phản ánh xu hướng phục hồi của nền kinh tế.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Thống kê, hầu hết các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt khá. Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2015 ước tính bằng 19,8% dự toán năm, trong đó thu nội địa bằng 21,4%; thu từ dầu thô bằng 15,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu bằng 16,8%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước bằng 20,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) bằng 21%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước bằng 22,9%; thuế thu nhập cá nhân bằng 22,7%; thuế bảo vệ môi trường bằng 20,4%; thu tiền sử dụng đất bằng 22,5%.

Chi ngân sách Nhà nước chủ yếu tập trung bảo đảm nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn. Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2015 ước tính bằng 18,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển bằng 18% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng 18,2%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể bằng 19,3%; chi trả nợ và viện trợ bằng 21,1%.

Cũng theo cơ quan Thống kê, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I năm nay theo giá hiện hành ước tính đạt 245,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 30,4% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 88,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,1% tổng vốn và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 89,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,4% và tăng 10,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 67,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,5% và tăng 10,7%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện quý I ước tính đạt 35,7 nghìn tỷ đồng, bằng 17,6% kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 6740 tỷ đồng, bằng 16,6% kế hoạch năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 1103 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch năm và tăng 3,3%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 530 tỷ đồng, bằng 18,5% và giảm 0,4%; Bộ Y tế 289 tỷ đồng, bằng 18,3% và tăng 94%; Bộ Xây dựng 242 tỷ đồng, bằng 15,6% và tăng 4,8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 126 tỷ đồng, bằng 18,4% và tăng 0,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 126 tỷ đồng, bằng 14,8% và tăng 6,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 89 tỷ đồng, bằng 15,1% và tăng 4,7%; Bộ Công Thương 62 tỷ đồng, bằng 14,4% và tăng 8,8%; Bộ Khoa học và Công nghệ 54 tỷ đồng, bằng 18,1% và tăng 0,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 36 tỷ đồng, bằng 19,6% và giảm 2,7%.

Vốn địa phương quản lý đạt 28999 tỷ đồng, bằng 17,9% kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 20221 tỷ đồng, bằng 16,9% kế hoạch năm và tăng 4,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 7127 tỷ đồng, bằng 20,1% và tăng 2,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1651 tỷ đồng, bằng 24,9% và giảm 6,3%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 3857 tỷ đồng, bằng 19,1% kế hoạch năm và giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 1841 tỷ đồng, bằng 9,5% và giảm 10%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1314 tỷ đồng, bằng 24,8% và tăng 31%; Nghệ An 1077 tỷ đồng, bằng 28,3% và tăng 1,4%; Thanh Hóa 826 tỷ đồng, bằng 24,4% và tăng 7,5%; Kiên Giang 767 tỷ đồng, bằng 23,1% và tăng 12,2%.

(T.Hương)