Giải pháp khắc phục cơ sở vật chất, trụ sở làm việc

(eFinance Online) -Hiện tại nhiều xã có trụ sở làm việc rất chật hẹp, có nơi 3 đến 4 cơ quan, đoàn thể làm chung trụ sở. Cử tri tỉnh Quảng Bình đề nghị Chính phủ ban hành chủ trương rà soát, thống kê, đánh giá về trụ sở làm việc của các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị cấp xã để có chính sách đầu tư, hỗ trợ cho các cơ quan, đoàn thể cấp xã có trụ sở làm việc đảm bảo yêu cầu.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 25 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 thì “Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện việc kiểm kê, báo cáo số lượng, giá trị, tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật”. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, theo đó quy định tài sản là trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc thuộc đối tượng kê khai báo cáo và quản lý thống nhất tập trung tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước để quản lý tập trung đối với bốn nhóm tài sản trong đó có trụ sở làm việc. Cơ sở dữ liệu này có chức năng thống kê đầy đủ, kịp thời các thông tin về trụ sở làm việc của cấp xã (số lượng trụ sở, diện tích đất, diện tích nhà làm việc, cấp/hạng nhà, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, nguyên giá, hao mòn và giá trị còn lại).

Bên cạnh đó, để có cơ sở cho các cơ quan chức năng trong việc lập dự toán, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc và bố trí cho các chức danh thuộc hệ thống chính trị, cơ quan, đoàn thể cấp xã sử dụng đảm bảo công tác, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn làm cơ sở cho các địa phương có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở các cơ quan cấp xã, phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng ngân sách của địa phương mình.

Mặc dù trụ sở làm việc trong thời gian qua đã không ngừng được đầu tư phát triển, tuy nhiên do điều kiện ngân sách có hạn nên còn có nhiều trụ sở chật hẹp, chưa đảm bảo điều kiện công tác, bao gồm cả trụ sở cấp xã.

Trước tình hình đó, tại Kỳ họp thứ 3 ngày 21/6/2017, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018); theo đó, tại Điều 30, Điều 44, Điều 51 đã quy định có nhiều hình thức đầu tư tài sản công như đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), bổ sung một số hình thức xử lý tài sản công như sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao...

Để triển khai thi hành Luật, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các dự thảo Nghị định, trong đó có các quy định liên quan đến đầu tư, sắp xếp lại trụ sở làm việc, gồm: dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (tại Tờ trình số 147/TTr-BTC ngày 10/10/2017) đã quy định chi tiết các hình thức đầu tư trụ sở làm việc; dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp làm cơ sở để rà soát xác định nhu cầu, lập dự toán, bố trí kinh phí đầu tư và quản lý sử dụng (tại Tờ trình số 140/TTr-BTC ngày 29/9/2017); dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (tại Tờ trình số 145/TTr-BTC ngày 06/10/2017); dự thảo Nghị định quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (tại Tờ trình số 175/TTr-BTC ngày 10/11/2017).

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách về quản lý tài sản công nêu trên góp phần tạo hành lanh pháp lý cho việc đầu tư trụ sở cấp xã, thì hệ thống pháp luật về đầu tư công cần tiếp tục được hoàn thiện và đặc biệt là sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc lập, điều hành dự toán ngân sách, quyết định việc đầu tư cho trụ sở cấp xã.

(T.H)