“Giảm bội chi, hướng đến cân bằng ngân sách trong 5-10 năm tới”

(eFinance Online) - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019 của ngành Tài chính (diễn ra chiều ngày 09/01/2019). Giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu, Bộ Tài chính phải đi đầu trong thực hiện phương châm hành động của Chính phủ với nỗ lực cao nhất, quyết tâm lớn nhất, để có sự chuyển biến thực sự. Ngành Tài chính phải có giải pháp đồng bộ để tạo không gian tài khóa lớn hơn, có nhiều nguồn lực hơn để điều hành chủ động, linh hoạt hơn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng tăng tỉ trọng thu nội địa, tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên. 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019 của ngành Tài chính ((diễn ra chiều ngày 09/01/2019)). Ảnh: Quang Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019 của ngành Tài chính ((diễn ra chiều ngày 09/01/2019)). Ảnh: Quang Minh.

Kết quả nổi bật năm 2018

Chiều ngày 09/01/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính – NSNN năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2019 tại 63 điểm cầu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội cho ý kiến 01 dự án luật; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 02 nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 48 đề án (gồm: 01 nghị quyết, 25 nghị định, 10 quyết định và 12 đề án khác); ban hành theo thẩm quyền 130 thông tư. Mặc dù khối lượng văn bản được giao chủ trì xây dựng khá lớn, song với quyết tâm cao, Bộ Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách, chế độ về tài chính - NSNN đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN, tăng cường quản lý thu, chi NSNN chặt chẽ, quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Giảm bội chi, hướng đến cân bằng ngân sách trong 5-10 năm tới”  ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Tài chính và đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan thuộc Chính phủ, Quốc hội tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Minh. 

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Trong tổ chức thực hiện thu NSNN, ngay từ đầu năm Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2018; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý thu, chú trọng khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế (cả đối tượng và địa bàn); đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; quyết liệt xử lý nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế,... Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế.

Đến hết 31/12/2018, thu cân đối NSNN ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự toán (trong đó, thu ngân sách Trung ương vượt 4,3%, thu ngân sách địa phương vượt 12,5% so dự toán), tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên đạt 25,7% GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1% GDP (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 tương ứng là 23,5% GDP và 21% GDP).

Công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, tích cực, với phương châm chặt chẽ, tiết kiệm xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho đến quá trình thực hiện.

Nhờ thu ngân sách đạt khá, các nhiệm vụ chi ngân sách cũng được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh về đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cơ cấu chi ngân sách chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% (mục tiêu giai đoạn 2016-2020, chi thường xuyên dưới 62% tổng chi NSNN). Dự phòng ngân sách các cấp được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định; trong đó, ngân sách Trung ương đã sử dụng trên 2,5 nghìn tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, lụt, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai. Xuất cấp trên 122,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu đói, cứu trợ cho nhân dân, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Riêng công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN vẫn chậm chuyển biến. Ước tính đến 31/12/2018, vốn giải ngân mới đạt 67,6% dự toán (cùng kỳ năm 2017 đạt 70,7% dự toán), trong đó vốn ngoài nước đạt 39,6%, vốn trái phiếu Chính phủ đạt 40,4% dự toán.

Bội chi NSNN năm 2018 ước dưới 3,6% GDP thực hiện (dự toán 3,7% GDP); nợ công dưới 61% GDP. Công tác quản lý nợ công có tiến bộ, thời hạn khoản vay được kéo dài, lãi suất theo xu hướng hạ thấp, hạn chế tác động của các rủi ro.

Hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Tài chính đã hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2018. Đồng thời, tập trung triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, với 66 giải pháp, nhiệm vụ gắn với 188 sản phẩm đầu ra; đã bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong tổng số 166 thủ tục cần rà soát bãi bỏ (chiếm 10,8%) và đơn giản hoá đối với 111 thủ tục trong tổng số 139 thủ tục cần rà soát đơn giản hóa (chiếm 79,9%); thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (đạt 61,6%).

Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính; nâng cao chất lượng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, mở rộng diện hoàn thuế điện tử; tăng cường kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu đạt mức độ 3 đối với 173/183 thủ tục hành chính. Có 12/14 bộ, ngành tham gia kết nối với 145/284 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành giảm 6% (từ 82.760 xuống còn 77.736 mặt hàng) so với quý II năm 2015 (mục tiêu giảm 50%).

Cũng trong năm 2018 Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức 4,7% so chỉ tiêu được giao năm 2015. Tích cực triển khai các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị TW 6 (khóa XII), trong năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm được 536 đầu mối, trong đó 05 đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ; 03 cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 25 đơn vị cấp phòng thuộc cơ quan tổng cục; 67 đơn vị cấp chi cục và tương đương; 436 đơn vị cấp tổ (đội) tại địa phương.

Đối với thị trường chứng khoán: Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Đề án hợp nhất 2 Sở giao dịch chứng khoán; đang tập trung hoàn thiện Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025. Triển khai các giải pháp phát triển thị trường, đa dạng hóa các nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm.

Đối với thị trường bảo hiểm: Hoạt động của thị trường bảo hiểm tiếp tục phát triển. Hiện nay có 64 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 24%, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tăng 21,1%, vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 29,5% so với năm 2017.

Tái cơ cấu DNNN: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án, chính sách về sắp xếp, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN; Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và 7 nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty. Đồng thời, đã tích cực phối hợp, đôn đốc với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Năm 2018, có 19 doanh nghiệp được phê duyệt phương án tái cơ cấu, 15/85 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa; 21 doanh nghiệp thực hiện bán cổ phần lần đầu. Các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện đấu giá cổ phần, thoái vốn thu về cho nhà nước gần 40 nghìn tỷ đồng.

Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát: Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá cả các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (xăng dầu, than, dịch vụ y tế, giáo dục); tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đăng ký, kê khai giá; xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện bình ổn thị trường trong các dịp lễ, tết..., góp phần thực hiện thành công mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% Quốc hội đã đề ra. Năm 2018, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,54%, lạm phát cơ bản bình quân tăng 1,48% so năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Toàn ngành Tài chính phải quán triệt tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2019 của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" để triển khai nhiệm vụ. Theo đó, phấn đấu tăng thu NSNN cao hơn thực hiện năm 2018 với tổng thu đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng; bội chi 3,5%GDP; giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống còn 63% tổng chi NSNN". 

Hứa với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nói: “Ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan; quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao”.

Kim Liên