Giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách

(eFinance Online) - Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn số 9737/BTC-NSNN ngày 14/8/2018 đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan của địa phương phối hợp với cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu. Thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; phấn đấu hoàn thanh vượt tối thiểu 3% dự toán thu ngân sách năm 2018 do Quốc hội quyết định để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sịnh thuộc thẩm quyền liên quan đến điều kiện kinh doanh, đất đai, thị trường… tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Quản lý sử dụng dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tập trung cho các nhiệm vụ khắc phụ hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh.

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn phải trả của ngân sách địa phương, điều hành vay nợ của ngân sách địa phương theo khả năng huy động vốn và đảm bảo không vượt mức vay được Quốc hội quyết định và Thủ tướng Chính phủ giao.

Trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia. Hết năm ngân sách, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết theo quy định tại Khoản 3, Điều 64, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 mới được phép chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện. Số còn lại sẽ bị cắt, hủy dự toán. Trung ương không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung để đảm bảo cho các khoản chi này. Địa phương phải chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện những nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn trong năm 2018.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra và cơ cấu lại ngân sách nhà nước chi cho các lĩnh vực này.

Kim Liên