Hà Nội ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND thành phố về cải cách hành chính năm 2016, UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức (CCVC); thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC); lợi ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội. Đồng thời, thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính (TTHC), giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện; Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, y tế, xây dựng và thuế.

Để thực hiện mục tiêu đó, UBND thành phố Hà Nội đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể:

Thứ nhất, yêu cầu phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức các TTHC thuộc thẩm quyền  tiếp nhận và giải quyết. Hình thức tuyên truyền bao gồm: niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố, Cổng/ Trang thông tin điện tử của các quận, huyện, sở, ngành; tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh cơ sở.

Thứ hai, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về tình hình thực hiện và kết quả công tác cải CCHC tại cơ quan, đơn vị, những tác động từ CCHC đến đời sống xã hội.

Thứ ba, lồng ghép tuyên truyền CCHC với nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương, thông qua hình thức sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư.

Thứ tư, tuyên truyền cổ động trực quan về các mục tiêu, giải pháp xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, phục vụ nhân dân, hướng dẫn cách thức để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến; các khẩu hiệu nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của CCVC.

Thứ năm, tuyên truyền trên các bản tin công cộng, màn hình điện tử LED các nội dung: video do Sở Thông tin và Truyền thông phát hành, các ấn phẩm truyền thông của các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về cải cách hành chính. Tuyên truyền thường xuyên, liên tục, tuyên truyền cao điểm trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ sáu, sản xuất các ấn phẩm truyền thông, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tọa đàm, giao lưu, tuyên truyền về CCHC trên báo chí thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương có chương trình phối hợp với thành phố Hà Nội.

(T.Hằng)