Hà Nội: Công tác mua sắm tài sản công được thực hiện công khai, minh bạch

Sáng ngày 03/11/2015, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê đối với giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước. Tham dự có 180 đại biểu đến từ Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố và các Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Đồng chí Kiều Xuân Nghi- Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Kiều Xuân Nghi- Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Kiều Xuân Nghị - Phó Giám đốc Sở Tài chính nhận định, trong những năm qua, kể từ khi có Luật và các văn bản quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước được ban hành, công tác quản lý tài sản cố định tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã triển khai đúng quy định; việc đầu tư, mua sắm, điều chuyển tài sản được thực hiện công khai, minh bạch.

Việc tập huấn lần này được tổ chức nhằm giúp các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thu thập chỉ tiêu thống kê giá trị tài sản cố định theo quy định tại Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND thành phố về phân công các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thu thập chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (trong đó, giao Sở Tài chính là đầu mối tổng hợp chỉ tiêu giá trị tài TSCĐ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn).
 
Trên cơ sở đó, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Cục Thống kê Hà Nội tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và công bố thông tin theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, đáp ứng yêu cầu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và yêu cầu quản lý của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp theo quy định của Nhà nước. Đây cũng là nguồn số liệu phục vụ công tác phân tích, dự báo về biến động của tài sản, từ đó nâng cao vai trò quản lý đối với tài sản nhà nước.
 
Tại hội nghị, đại diện Cục Thống kê Hà Nội đã trình bày cách lập, ghi Phiếu thông tin thống kê tài sản cố định; giải thích các thuật ngữ: danh mục ngành kinh tế, mã hành chính… Đây là căn cứ để cán bộ các sở, ngành, quận, huyện tổng hợp theo biểu mẫu giá trị TCSĐ là nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải, truyền dẫn và tài sản khác theo Quyết định số 153/QĐ-UBND.
 
(T.H)