Hà Nội sẽ phát hành thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng thủ đô

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 đợt 2.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trước đó , ngày 9/7/2015, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3208/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015. Để việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 đợt 2 đạt kết quả cao, UBND Thành phố đã Kế hoạch triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 2).

Phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 2) nhằm huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu để đầu tư theo tiến độ các dự án nằm trong danh mục các dự án, công trình trọng điểm đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết 16/NQ-HĐND. UBND Thành phố đã phân bổ vốn tại Quyết định số 4990/QĐ-UBND, trong đó tập trung bố trí vốn cho 7 dự án chuyển tiếp; 1 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần đối ứng vốn để đảm bảo tiến độ Hiệp định và 3 dự án mới khởi công trong năm 2015. Việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; Sở Tài chính tham mưu cho UBND Thành phố giải pháp về ứng trước vốn và triển khai phát hành theo các đợt phù hợp với tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Thời gian dự kiến phát hành trước 20/11/2015. Khối lượng phát hành là 2.000 tỷ đồng. Căn cứ  tiến độ giải ngân các dự án công trình trọng điểm, Thành phố quyết định thời gian, khối lượng phát hành để đảm bảo nhu cầu triển khai thực hiện các dự án, công trình.

(T.H)