Hà Nội thành lập Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí

(eFinance Online) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5147/QĐ-UBND về việc thành lập Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Theo đó, đồng chí Thái Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội  giữ chức vụ Tổ trưởng; đồng chí Phạm Công Bình - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội giữ chức vụ Phó Tổ trưởng; hai thành viên gồm đồng chí Đặng Văn Hiền - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, đồng chí Lê Văn Tâng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiệm vụ hướng dẫn các sở, ngành quản lý các loại phí chuyển sang giá dịch vụ lập phương án giá gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Thành phố ban hành quyết định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Giá, Luật Phí và lệ phí.

Đồng thời, theo dõi, kiểm tra và phối hợp với các sở, ban, ngành, có liên quan để quản lý việc thực hiện thu, nộp,quản lý và sử dụng phí, lệ phí ở các cơ sở. Định kỳ, thường xuyên báo cáo, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí; Kịp thời phản ánh những vướng mắc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về phí, lệ phí.

Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên và nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao về phí, lệ phí.

Các thành viên Bộ phận thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và sự phân công của Lãnh đạo Tổ. Các thành viên trong Tổ có trách nhiệm thống nhất ban hành quy chế làm việc của Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí theo quy định. Bộ phận thường trực tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2016.

(T.Hằng)