Hà Nội triển khai thi hành Luật phí, lệ phí

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017. Theo đó, Pháp lệnh phí và lệ phí cùng văn bản quy định phí, lệ phí của HĐND, UBND Thành phố căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật phí và lệ phí có hiệu lực.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để đảm bảo điều kiện tổ chức thi hành Luật, thiết lập khung pháp lý đầy đủ và đồng bộ về quản lý phí, lệ phí thống nhất, phù hợp với quy định hiện hành, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 1553/BTC-CST ngày 28/1/2016 về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí, thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố đang có hiệu lực thi hành để phân loại, làm cơ sở nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật phí, lệ phí.

Đối với việc rà soát, trường hợp khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí, nay không có tên trong Danh mục phí và lệ phí kèm theo Luật phí và lệ phí thì kể từ ngày 1/1/2017 sẽ dừng thu.

Trường hợp khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố do Sở, Ban, ngành, UBND các quận huyện, thị xã thu thì các Sở, Ban, ngành, UBND các quận huyện, thị xã rà soát, đề xuất UBND Thành phố trình HĐND Thành phố đảm bảo hiệu lực thi hành từ 1/1/2017.

Trường hợp khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí nay thuộc danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá, sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Đối với việc thực hiện phân loại tổ chức thu phí, lệ phí để xác định cơ chế quản lý sử dụng theo quy định Luật phí và lệ phí, theo quy định Luật phí và lệ phí, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được phân biệt theo cơ quan nhà nước (bao gồm trường hợp không được khoán chi phí hoạt động và được khoán chi phí hoạt động), đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện. Cụ thể:

- Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không được khoán chi phí hoạt động thì toàn bộ số tiền phí thu được nộp ngân sách nhà nước. Chi phí trang trải cho việc thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định.

- Trường hợp tổ chức thu phí và cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì tổ chức thu được để lại một phần số tiền thu được, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước.

- Trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thì tổ chức thu được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, phần còn lại nộp ngân sach nhà nước.

Về lệ phí, theo quy định Luật phí, lệ phí tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

Đối với trường hợp tổ chức thu nộp toàn bộ tiền thu vào ngân sách nhà nước, đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức thu và căn cứ vào dự kiến số thu phí, lệ phí trong năm, tổ chức thu chủ động xây dựng dự toán chi phí cần thiết cho việc thu phí, lệ phí gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội, Sở Tài chính để tổng hợp vào dự toán hàng năm trình cấp có thẩm quyền (tháng 7-8/2016).

Các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, căn cứ Danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí, lệ phí và các quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố đã ban hành để rà soát, phân loại, báo cáo, đề xuất và tổng hợp theo phụ lục kèm theo; báo cáo UBND Thành phố và gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội chậm nhất ngày 30/3/2016.

(T.Hằng)