Hà Nội yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7917/UBND-KT về việc huy động, phân bổ sử dụng các nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã thí điểm triển khai thực hiện đề án, điều chỉnh phê duyệt đề án trên cơ sở tổng hợp các dự án thành phần thuộc đề án được duyệt; phân loại các dự án, công trình để xác định trách nhiệm bố trí vốn đầu tư phải căn cứ phân cấp quản lý dự án đầu tư theo quy định hiện hành của thành phố.

Về phân bổ, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, ngân sách cấp thành phố (bao gồm kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương nếu có) hỗ trợ trực tiếp và lồng ghép các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ. Cụ thể, ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho các xã đăng ký phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm; chi phí đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, thôn, cán bộ hợp tác xã, chủ trang trại; hỗ trợ đao tạo nguồn nhân lực, áp dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất và dịch vụ. Hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hạ tầng thiết yếu...

Hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn theo quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 và Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố. Hỗ trợ thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

UBND huyện, thị xã có trách nhiệm sử dụng ngân sách cấp huyện đảm bảo bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án được ngân sách thành phố hỗ trợ. Cân đối đủ nguồn vốn thực hiện các dự án: Xây dựng đường giao thông liên xã, liên thôn; hạ tầng cơ sở ngoài hàng rào làng nghề; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khu sản xuất tập trung xa khu dân cư; xây dựng nhà văn hóa, trung tâm thể thao xã; trung tâm giáo dục cộng đồng xã; công trình phụ trợ các trường học do huyện, thị xã quản lý; dự án xử lý chất thải; công trình phúc lợi... Hỗ trợ xã một phần kinh phí thực hiện các dự án...

Các xã có trách nhiệm sử dụng nguồn thu ngân sách xã được hưởng (theo phân cấp) như: Tăng thu, kết dư; tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất... để đảm bảo bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án được ngân sách thành phố, ngân sách cấp huyện hỗ trợ. Đảm bảo nguồn vốn thực hiện hỗ trợ các dự án: Đường giao thông thôn (trục thôn, đường làng, ngõ, xóm); đường trục chính nội đồng, đường nội đồng; đào đắp kênh mương, công trình thủy lợi; cầu, cống và hệ thống thoát nước thải khu dân cư; nghĩa trang nhân dân. Hỗ trợ các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác trong đề án của xã…

(PV)