Hệ thống NSNN đang bị chồng chéo

Chia sẻ bài học kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về cải cách ngân sách và những định hướng đối với việc xây dựng Luật Ngân sách nhà nước của Việt Nam là mục đích của Hội thảo quốc tế với chủ đề “Định hướng sửa đổi luật Ngân sách Nhà nước - kinh nghiệm quốc tế” do Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức, với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc diễn ra tại Nình Bình trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2013.

Quang cảnh hội thảo.Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo này là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ của Dự  án “Tăng cường năng lực giám sát ngân sách của các cơ quan dân cử Việt Nam” của Ủy ban Tài chính - Ngân sách do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn 03 năm, từ 2013 - 2015. Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước xem lại việc thực hiện Luật NSNN, xác định những hạn chế, bất cập và đề xuất sửa đổi Luật. Tại đây, các chuyên gia từ các tổ chức tài chính quốc tế và các nước phát triển chia sẻ các bài học kinh nghiệm cải cách ngân sách của các quốc gia trên thế giới. Các đại biểu tham dự thảo luận những ưu điểm và thách thức của các mô hình và cơ chế đã được sử dụng ở các nước, như các can thiệp ngân sách cụ thể, đặc biệt trong hỗ trợ tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế; các công cụ thuế giúp giảm tình trạng bất bình đẳng thông qua cung cấp kinh phí cho các dịch vụ địa phương; các phương thức chuyển đổi tài chính minh bạch cho chính quyền địa phương; hướng dẫn và chỉ số giúp theo dõi tiến độ nhằm cải thiện chất lượng phân bổ ngân sách cấp tỉnh.

Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), được Quốc hội thông qua năm 2002 và có hiệu lực thi hành từ năm 2004, quy định về lập, chấp hành, quyết toán, kiểm tra ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Theo TS. Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, sau 9 năm tổ chức thực hiện thực tế cho thấy, Luật NSNN đã có vai trò quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động thu, chi NSNN. Tuy nhiên, TS. Phùng Quốc Hiển cho biết: “Cùng với quá trình vận hành của nền kinh tế theo cơ chế thị trường và trước yêu cầu đổi mới để hội nhập và phát triển, Luật NSNN cũng bộc lộ một số bất cập. Hệ thống NSNN mang tính lồng ghép, dẫn đến thẩm quyền giữa các cấp chồng chéo; Quy trình ngân sách phức tạp; Phạm vi thu, chi NSNN chưa rõ ràng; Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chưa phù hợp; Căn cứ xây dựng dự toán NSNN chưa đầy đủ, chưa gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu ra; Quy định về trách nhiệm giải trình trước các cơ quan dân cử chưa cụ thể; Công khai, minh bạch trong quản lý NSNN chưa phù hợp với thông lệ quốc tế… Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi Luật NSNN. Mặt khác, việc sửa đổi Hiến pháp cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật về NSNN để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tuân thủ các nguyên tắc quản lý tài chính - ngân sách được quy định trong Hiến pháp.”

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên viên thường trú LHQ tại Việt Nam cũng khẳng định ngân sách là công cụ chính sách quan trọng nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu quốc gia - bao gồm đảm bảo công bằng và bình đẳng trong phân bổ nguồn lực. 

“Các nhà hoạch định chính sách cần lắng nghe ý kiến của phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật, sống chung với HIV, dân tộc thiểu số và sống ở vùng sâu vùng xa..., khi ra những quyết định quan trọng về chi tiêu nguồn lực tài chính của đất nước”, bà Pratibha nhấn mạnh.

Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hôi, Luật Ngân sách Nhà nước đang trong tiến trình điều chỉnh cho phù hợp hơn với bối cảnh của Việt Nam, tiến tới hài hòa hóa với các thông lệ và chuẩn mực của quốc tế. Quốc hội và các cơ quan Chính phủ Việt Nam đang có những cố gắng và nỗ lực trong việc thực hiện các bước tham vấn ở các cấp, với các cơ quan, ban ngành và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan, nhằm thu thập các ý kiến hữu ích, phù hợp để tổng hợp, xem xét và sử dụng trong quá trình chỉnh sửa Luật Ngân sách, hướng tới việc ra đời một Luật Ngân sách mới, phù hợp hơn, hiệu quả hơn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam có tính bền vững. Tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong vấn đề ngân sách sẽ được chú trọng và cải thiện.

(T.Hương)