Hết ngày 31/12/2020: Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu 9.234,614 tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) tính đến hết quý IV/2020 (đến hết ngày 31/12/2020) là 9.234,614 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019 là 2.779,815 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là  4.958,420 tỷ đồng.
Ảnh: Quang Minh. Ảnh: Quang Minh.

Ngày 19/02/2021, Bộ Tài chính đã công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG quý IV/2020, nhằm thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là 9.981,693 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý III/2020 (đến hết ngày 30/9/2020) là  10.049,261 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV/2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là 793,928 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV/2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là 1.614,266 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2020 là 5,691 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý IV/2020 là 0 đồng.

PV