Hết quý III/2019: Thu ngân sách ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 9/2019 ước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý III/2019 ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018.
Ảnh minh họa – nguồn: Internet.Ảnh minh họa – nguồn: Internet.

Trong đó, thu nội địa tháng 9/2019 ước đạt 69,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý III/2019 đạt 882,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ. Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 74%).

Cơ quan thuế đã tập trung triển khai công tác thu ngay từ đầu năm, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN.

Thu từ dầu thô, thực hiện tháng 9/2019 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,95 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 62,5 USD/thùng. Lũy kế thu hết quý III/2019 đạt 43,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, giảm 4,7% so cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện tháng 9/2019 ước đạt 13,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý III/2019 đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định khoảng 98 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán.

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cơ quan hải quan phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019; theo dõi sát các cục hải quan địa phương đảm bảo thu đúng, thu đủ và triển khai đầy đủ các giải pháp thu theo Chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/01/2019 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2019.

Tổng chi NSNN tháng 9/2019 ước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi hết quý III/2019 đạt 1.029,95 nghìn tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 192,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 85,45 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 733,75 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán.

Đối với thực hiện vốn đầu tư phát triển, số vốn giải ngân đến nay mới đạt 49,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019, trong tháng 9/2019 Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi ngoài nước trong những tháng còn lại của năm 2019.

Bộ Tài chính cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Bộ Tài chính chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tích cực xây dựng, hoàn thiện các văn bản, chế độ về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa; đồng thời phối hợp các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát về cơ chế cổ phần hóa và thoái vốn, có văn bản báo cáo TTCP kết quả rà soát các quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định này để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình CPH, thoái vốn. Chủ động phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn thực hiện tái cơ cấu DNNN, nhằm bảo đảm tiến độ CPH, thoái vốn theo kế hoạch, thu hồi vốn NSNN theo dự toán. Lũy kế đến hết tháng 9/2019, có 09 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH với tổng giá trị DN là 780 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 670 tỷ đồng; có 12/62 DN thuộc danh mục ban hành theo QĐ số 1232/QĐ-TTg của TTCP thực hiện thoái vốn với giá trị 783 tỷ đồng, thu về 1.700 tỷ đồng; các tập đoàn, Tổng công ty, DNNN ngoài danh mục theo QĐ số 1232/QĐ-TTg thoái vốn với tổng giá trị 2.432 tỷ đồng, thu về 4.653 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, bên cạnh việc tích cực hoàn thiện các văn bản liên quan đến quản lý giá cả, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan chức năng liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, điều hành giá cả hàng hóa và dịch vụ công thiết yếu Nhà nước quản lý giá (dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, điện, xăng dầu) nhằm kiểm soát tốt các yếu tố hình thành giá và mặt bằng giá cả thị trường, ngăn ngừa việc tăng giá đột biến, bất hợp lý; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá, hoạt động đăng ký, kê khai giá của doanh nghiệp.

Tính đến ngày 25/9/2019, quy mô thị trường chứng khoán đạt khoảng 81% GDP, tăng 13% so với cuối năm 2018, vượt mục tiêu 70% GDP vào năm 2020 đề ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Thị trường bảo hiểm 09 tháng đầu năm 2019 tiếp tục đà tăng trưởng khá. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 112,7 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị tài sản đạt 441,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2%; đầu tư trở lại nền kinh tế 370 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1% so cùng kỳ năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm 2019 thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ (4 hiệp định với ADB, 1 hiệp định với OFID), tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.

Tháng 9/2019, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 89 triệu USD. Lũy kế 9 tháng giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.416 triệu USD, tương đương khoảng 32.737 tỷ đồng, chiếm khoảng 26,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt. Việc giải ngân vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài chậm chủ yếu do hạn chế và vướng mắc trong việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm; Chất lượng thiết kế và tính sẵn sàng triển khai dự án; vướng mắc về thủ tục đầu tư, mua sắm đấu thầu, bố trí vốn đối ứng, thủ tục cho vay lại.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 9/2019 khoảng 19,6 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 11,9 nghìn tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 236,9 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 195,7 nghìn tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 41,2 nghìn tỷ đồng.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong 9 tháng đầu năm Bộ Tài chính đã xuất cấp 103.621 tấn gạo dự trữ quốc gia; Hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập mua 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Công tác nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia được thực hiện theo kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 366.007 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính 33.223 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.514 tỷ đồng; Số tiền đã thu nộp NSNN 8.050 tỷ đồng.

Riêng đối với công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp toàn hệ thống Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 52.989 cuộc tại đơn vị và kiểm tra 308.166 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 31.557 tỷ đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 5.474 tỷ đồng. Công tác kiểm tra nội bộ toàn hệ thống Thuế: đã thực hiện 1.346 cuộc kiểm tra gồm 1.248 cuộc theo kế hoạch, 98 cuộc đột xuất, số tiền thuế vi phạm là 23,4 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp NSNN là 1,4 tỷ đồng.

Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại: Ngành Hải quan đã thực hiện 2.161 cuộc kiểm tra sau thông quan; số tiền ấn định thuế là 963,3 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính là 283,6 tỷ đồng; đã thực thu vào NSNN là 1.127 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị thời kỳ trước). Về công tác điều tra chống buôn lậu: Chủ trì bắt giữ 10.521 vụ vi phạm; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 936 tỷ đồng; thu NSNN đạt 191,6 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 2414/QĐ-BTC ngày 26/12/2018 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính.

Tính đến hết ngày 31/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành 14 quyết định công bố 97 thủ tục hành chính. Trong quý III/2019, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành hoạt động Bộ phận Một cửa ổn định, thông suốt, đảm bảo tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được thuận lợi, nhanh chóng. Luỹ kế từ đầu năm 2019 đến hết ngày 30/9/2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của cơ quan Bộ Tài chính là 355 hồ sơ.

Quang Minh