Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão

Vừa qua, Thủ tướng ban hành Quyết định 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 12 đến 16 triệu đồng/hộ; Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua ủy thác hoặc trực tiếp cho vay vốn xây nhà tối đa 15 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm trong thời gian tối đa 15 năm.

Các hộ gia đình phải đảm bảo có xây dựng/cải tạo nhà đúng tiêu chuẩn; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, chỉ được chuyển nhượng sau khi trả hết nợ vay.

Việc lựa chọn hộ gia đình được hỗ trợ tiến hành thông qua bình xét và phê duyệt tại địa phương, và không áp dụng cho các người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/10/2014, thực hiện trong 3 năm đến năm 2016. Cũng từ ngày này, quy định thí điểm giải pháp hỗ trợ theo Quyết định 716/QĐ-TTg năm 2012 sẽ chấm dứt.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng cân đối, bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các hộ thuộc diện đối tượng và vốn, cấp bù chênh lệch lãi suất kịp thời cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bổ sung kinh phí hoạt động của Ban Điều phối chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung vào nguồn chi thường xuyên của Bộ Xây dựng theo dự toán chi phí hàng năm; Hướng dẫn các địa phương công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ.

(T.H)