Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 42.000 đồng/hộ/tháng (30 kWh x 1.508,85 đồng/kWh x 92%). 

Khi cơ quan có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt, Bộ Tài chính sẽ thông báo mức hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo và hộ chính sách xã hội để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện.

Số tiền hỗ trợ được trả trực tiếp cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Theo hình thức hỗ trợ bằng tiền, chi trả đến hộ gia đình theo từng Quý với mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt 126.000 đồng/hộ/quý (42.000 đồng/hộ/tháng x 3 tháng).

Thời gian thực hiện hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được thực hiện từ ngày 1-6-2014 theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Nguồn kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo nguyên tắc: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi; hỗ trợ 50% kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%.

Những địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50% cân đối bố trí 50% kinh phí. Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo.

Trong năm thực hiện, nếu số hộ nghèo và hộ chính sách xã hội biến động, căn cứ vào báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện điều chỉnh kinh phí cho cấp huyện, cấp xã để thực hiện chi trả kịp thời cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Trường hợp số hộ nghèo và hộ chính sách xã hội thực hiện trong năm cao hơn hoặc thấp hơn số đã báo cáo, căn cứ báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để tổng hợp gửi Bộ Tài chính điều chỉnh trong lần cấp tiếp theo. Trường hợp số hộ nghèo và hộ chính sách xã hội cao hơn so với số đã báo cáo, Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để tạm ứng ngân sách địa phương kịp thời chi trả tiền điện hỗ trợ cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Dự kiến, Thông tư này có hiệu lực từ tháng 7 năm 2014 và áp dụng chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội từ ngày 01/6/2014.

(T.H)