Hỗ trợ vốn cho Dự án giao thông của tỉnh Bình Thuận

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính về việc đề xuất mức vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với Dự án đường trục ven biển đoạn Hòa Thắng - Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Bình Thuận trong kế hoạch hàng năm (từ năm 2015) tối đa không quá 790,587 tỷ đồng để thực hiện Dự án.

Dự án được lập, tuyến đường trục ven biển đoạn Hòa Thắng - Hòa Phú có chiều dài trên 23 km. Đây là tuyến đường trục ven biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển du lịch biển.Dự án được lập, tuyến đường trục ven biển đoạn Hòa Thắng - Hòa Phú có chiều dài trên 23 km. Đây là tuyến đường trục ven biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển du lịch biển.

Phần còn lại và phần tăng thêm (nếu có), Tỉnh chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; thời gian hỗ trợ không quá 5 năm; cho phép Tỉnh được ứng trước phần vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện Dự án theo tiến độ. Thủ tướng giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, bảo đảm hiệu quả đầu tư và đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm giám sát để việc thực hiện Dự án tuân thủ đúng quy định.

(Nam Anh)