Hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách TƯ phải đúng trình tự

Thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện đề xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương thông qua việc đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân một số tỉnh đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương.

Hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách TƯ phải đúng trình tự

Ngày 17/8/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 8497/BCT-TTTN về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, thực hiện các quy định tại Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, việc xem xét, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương cho giai đoạn 2016 - 2020 sẽ được thực hiện dựa trên kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của các địa phương.

Để bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng theo các quy định tại Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 23/CT-TTg kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư công nêu trên, cũng như quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện việc đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại các văn bản nêu trên. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, xây dựng danh mục các dự án đầu tư xây dựng chợ đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để tổng hợp chung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí. Đồng thời gửi Bộ Công Thương để tham gia ý kiến theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương tới các địa phương theo quy định, trong đó có vốn đầu tư xây dựng chợ.

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, xây dựng nội dung đề xuất và thực hiện việc đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương theo các nội dung và quy định tại các văn bản nêu trên.

(T.H)