Hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ được kiểm tra chặt chẽ

(eFinance Online) - Công tác kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ có ba hình thức gồm: Kiểm tra định kỳ được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kiểm tra hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Kiểm tra đột xuất; Kiểm tra chuyên ngành.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đó là một nội dung được nêu ra trong Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT, ngày 30/06/2016 hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư được ban hành nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài của các cấp, các ngành; Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật về quản lý tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài; Bảo đảm quá trình đầu tư của dự án được tuân thủ theo các quy định của pháp luật, qua đó đảm bảo mục tiêu và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; Phát hiện những vấn đề bất hợp lý, các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời chấn chỉnh hoặc kiến nghị việc điều chỉnh pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; Giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện; Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư.

Theo đó, trong Thông tư này Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ có 3 hình thức kiểm tra gồm: Kiểm tra định kỳ được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kiểm tra hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Kiểm tra đột xuất; Kiểm tra chuyên ngành.

Nội dung theo dõi dự án có vốn đầu tư nước ngoài như: tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Nhà đầu tư; Tình hình thực hiện dự án đầu tư; khai thác, vận hành dự án; Tình hình thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản của các dự án đầu tư; Phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; Theo dõi việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý của Nhà đầu tư; Báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài, các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài gồm: Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn theo thẩm quyền; việc thực hiện luật pháp, chính sách về đầu tư nước ngoài; Công tác xây dựng quy hoạch; Sự phù hợp của chính sách với điều kiện kinh tế - xã hội; Việc tuân thủ các quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyết định chủ trương đầu tư; việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo các quy định của pháp luật về đầu tư; Việc quy định ưu đãi, hỗ trợ đối với các dự án đầu tư; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bàn giao đất; Việc thực hiện trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đánh giá và hỗ trợ đầu tư sau khi cấp chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Việc thực hiện chức năng cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo quy định; Việc xử lý các vướng mắc, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước...); việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động; thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thang bảng lương; đăng ký nội quy lao động với cơ quan có thẩm quyền; việc thực hiện các chế độ, chính sách về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội và các loại bảo hiểm khác như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn,... đối với người lao động; việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý chuyên gia, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; việc thực hiện các quy định về xuất nhập cảnh, tạm trú, tạm vắng cho người lao động trong và ngoài nước.

Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 14/8/2016.

(T.N)