Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC 2017

(eFinance Online) - Trong khuôn khổ Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM) sẽ được tổ chức tại Khu du lịch cao cấp Emeralda Ninh Bình trong hai ngày 18-19/5/2017. 
Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC 2017

Tại Hội nghị này, các quan chức tài chính APEC sẽ tiếp tục thảo luận, đánh giá tiến độ triển khai các ưu tiên hợp tác đã được khởi xướng và thông qua tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tháng 2/2017, và chuẩn bị các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tháng 10/2017. 

Nhằm triển khai kết luận của các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTƯ tại hội nghị tháng 2/2017, trong đó phê duyệt 4 chủ đề ưu tiên và kế hoạch thực hiện trong năm 2017, giao các quan chức tài chính triển khai thực hiện; Hội nghị SFOM sẽ tập trung rà soát công tác triển khai trong từng chủ đề ưu tiên theo kế hoạch đã được phê duyệt và dự kiến các kết quả hợp tác sẽ báo cáo lên các Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10.

Theo đó, các phiên thảo luận tại Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau:

Phiên thảo luận về Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng sẽ thảo luận về kế hoạch hoạt động của APEC trong năm 2017, đặc biệt tập trung vào các mục tiêu về chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và phổ biến các kinh nghiệm tốt về xây dựng ma trận chia sẻ rủi ro và các công cụ hạn chế rủi ro ứng dụng trong các dự án PPP ở các nền kinh tế đang phát triển trong APEC.

Phiên thảo luận về Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận, hướng tới các mục tiêu chính như sau: (i) Tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong việc triển khai các hành động BEPS; (ii) Tổ chức các khoá đào tạo và hội thảo, chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực cho các nền kinh tế thành viên; và (iii) Báo cáo tổng kết tình hình triển khai sửa đổi pháp luật và áp dụng các biện pháp BEPS của các thành viên APEC trong năm 2017.

Phiên thảo luận về Tài chính và Bảo hiểm Rủi ro Thiên tai tập trung vào các mục tiêu trọng tâm bao gồm: (i) Xây dựng chiến lược hoặc khung chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai cấp quốc gia và cấp địa phương; (ii) Xây dựng chính sách quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công; (iii) Xây dựng chính sách phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro thiên tai; và (iv) Phát triển các công cụ phân tích phục vụ công tác hoạch định chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai. Các quan chức tài chính sẽ đánh giá kết quả triển khai các hoạt động hợp tác, bao gồm cả kết quả hoạt động của Nhóm công tác và hoạt động nghiên cứu hỗ trợ của WB về Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai trong APEC.

Phiên thảo luận về Tài chính toàn diện sẽ tập trung bàn về phát triển thị trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng, qua đó thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nền kinh tế trong khu vực APEC.

Bên cạnh nội dung thảo luận về các chủ đề ưu tiên, các quan chức tài chính cũng sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế và khu vực như IMF, WB, ADB, OECD thảo luận về tình hình kinh tế - tài chính quốc tế và khu vực, đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức mà khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt, và dự báo viễn cảnh khu vực trong thời gian tới. Hội nghị cũng sẽ rà soát tiến độ triển khai các sáng kiến của Kế hoạch Hành động Cebu.

Đặc biệt tại Hội nghị lần này, thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác với các diễn đàn khác trong APEC đã được các Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh tại Chiến lược Đổi mới Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (2016), lần đầu tiên các quan chức tài chính sẽ có phiên thảo luận chung với Diễn đàn Sáng kiến Khoa học Đời sống (LSIF) và Nhóm Công tác Y tế (HWG) APEC về đánh giá tác động của sức khoẻ cộng đồng tới ngân sách và kinh tế, và phiên thảo luận chung với Uỷ ban Kinh tế APEC (EC) về các vấn đề tài chính trong chương trình Cải cách cơ cấu và Phát triển cơ sở hạ tầng của APEC. Đây là những bước đi quan trọng, mở đầu cho các hoạt động hợp tác liên lĩnh vực trong tương lai giữa các quan chức tài chính và các nhóm công tác/ diễn đàn khác trong và ngoài APEC.

Kết quả thảo luận tại SFOM sẽ là cơ sở cho các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tháng 10/2017.

(T.H)