Hơn 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10

(eFinance Online) - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, cụ thể, trong tháng 10/2016, cả nước có 10.314 DN được thành lập mới với số vốn đăng ký là 81.524 tỷ đồng, tăng 28,2% về số DN và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng 9/2016
Hơn 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho biết, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 10 trên cả nước là 1.976 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với tháng 9/2016.  

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 là 132,6 nghìn lao động, tăng 85,5% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 10 của cả nước là 930 doanh nghiệp, tăng 5,0% so với tháng 9/2016.     

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.596 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với tháng trước đó.  

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.780 doanh nghiệp, tăng 26,4% so với tháng 9/2016.    

Trong 10 tháng năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 114.251 doanh nghiệp, trong đó: có 91.765 doanh nghiệp thành lập mới và 22.486 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 10 tháng năm 2016 là 17.574 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.   

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể trong 10 tháng năm 2016 là 33.131 doanh nghiệp. 

Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm nay là 9.295 doanh nghiệp.   

(T.N)