Hướng dẫn giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo dự thảo, trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc phát hành theo phương thức phát hành riêng lẻ đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của Kho bạc nhà nước.

Tín phiếu kho bạc phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Kho bạc Nhà nước.

Tín phiếu Kho bạc phát hành theo phương thức đấu thầu, trái phiếu Chính phủ phát hành theo phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương được đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của chủ thể phát hành.

Về hình thức giao dịch, dự thảo nêu rõ, giao dịch công cụ nợ tại Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện theo hai hình thức Thỏa thuận điện tử và Thỏa thuận thông thường.

Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó các lệnh giao dịch được chào với cam kết chắc chắn và thực hiện ngay khi có đối tác lựa chọn mà không cần có sự xác nhận lại.

Thỏa thuận thông thường là hình thức giao dịch trong đó các bên tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch dưới hình thức trao đổi tin nhắn trên hệ thống giao dịch hoặc thông qua các phương tiện liên lạc khác và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch để xác lập giao dịch. Kết quả giao dịch phải được báo cáo và nhập vào hệ thống giao dịch trong cùng ngày làm việc sau khi các bên thỏa thuận xong về giao dịch. Thông tin báo cáo thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán, trong đó bao gồm: thời điểm giao kết giao dịch; thời điểm ký hợp đồng và thời điểm thực hiện giao dịch và các thông tin khác có liên quan.

Lãi suất trong giao dịch mua bán lại, giao dịch vay để bán, giao dịch vay phù hợp với quy định pháp luật khác, được tính trên cơ sở ngày thực tế/ngày thực tế. Cách tính lãi suất được quy định cụ thể trong quy định nghiệp vụ của Sở giao dịch chứng khoán hoặc của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (với hoạt động vay để bán).

Giá thực hiện các giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được tính dựa trên giá yết, lãi coupon tích gộp (nếu có) và tỷ lệ phòng vệ rủi ro (nếu có)...

(PV)