Hướng dẫn khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư áp dung các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ, cơ quan trung ương); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan tài chính hoặc cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý báo cáo kê khai tài sản công, cơ quan quản lý công nghệ thông tin hoặc cơ quan có chức năng về quản lý công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Theo Thông tư, cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu về tài sản chuyên ngành phải áp dụng các quy chuẩn, quy định, hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cấu trúc dữ liệu trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia phải sử dụng bộ mã đơn vị đăng ký tài sản là bộ mã được thiết lập trong cơ sở dữ liệu quốc gia dựa trên bộ mã có quan hệ với NSNN trong Danh mục dùng chung trong lĩnh vực tài chính, theo quy định tại Thông tư số 18/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính.

Để đảm bảo có nguồn kinh phí cho việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, Thông tư nêu rõ: Kinh phí cho việc xây dựng, nâng cấp, duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia được bố trí trong dự toán NSNN hàng năm của Bộ Tài chính.

Kinh phí cho việc nhập, duyệt, chuẩn hóa, khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Mức chi cho việc nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công do cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tối đa không quá 50% mức chi nhập dữ liệu theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách công. Mức chi cho việc khai thác thông tin được xác định theo chi phí thực tế.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2018.

(T.H)