Hướng dẫn mua sắm TSNN từ nguồn NSNN năm 2014

Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản số 2133/BTC-QLCS, hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước (TSNN), từ nguồn NSNN năm 2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, không thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung (gồm cả xe của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia).

Đối với việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng, phải đảm bảo nguyên tắc: Phù hợp với số lượng, chủng loại xe do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương và Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính (đối với cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý) hoặc của thường trực HĐND cấp tỉnh (đối với cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý)...

Đối với xe ô tô phục vụ hoạt động của các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài (vốn ODA, nguồn viện trợ), thực hiện theo các hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ và phải theo nguyên tắc: Trường hợp hiệp định quy định rõ có trang bị, mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của chương trình, dự án thì được trang bị, mua sắm xe ô tô; Trường hợp hiệp định không quy định trang bị, mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của chương trình, dự án thì không được mua.

Các TSNN khác sẽ thực hiện mua sắm theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn bản của Bộ Tài chính cũng quy định rõ, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu NSNN.

Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết định việc mua sắm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

(PV)