Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 89 /2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia (trừ xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ).

Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Thông tư này quy định rõ: Việc nhập hàng dự trữ quốc gia là hoạt động thực hiện quyết định nhập hàng dự trữ quốc gia của cấp có thẩm quyền, bao gồm các công việc từ khi có quyết định nhập hàng đến khi hàng dự trữ quốc gia được nhập vào trong kho dự trữ để thực hiện quy trình lưu kho, bảo quản.

Xuất hàng dự trữ quốc gia là hoạt động thực hiện quyết định xuất hàng dự trữ quốc gia của cấp có thẩm quyền, bao gồm các công việc từ khi có quyết định xuất hàng đến khi hàng dự trữ quốc gia được chuyển lên phương tiện bên nhận tại cửa kho dự trữ quốc gia.

Các trường hợp nhập hàng dự trữ quốc gia được quy định tại thông tư gồm: Nhập mua tăng hàng dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch luân phiên đổi hàng; nhập do điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia; nhập tăng hàng dự trữ quốc gia đối với số lượng hàng khi kiểm kê thực tế lớn hơn so với số lượng của sổ kế toán; nhập hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp khác.

Xuất hàng dự trữ quốc gia bao gồm các trường hợp: Xuất bán hàng dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch luân phiên đổi hàng; xuất điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia; xuất hàng dự trữ quốc gia khi thanh lý, tiêu hủy, loại khỏi danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia; xuất hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp khác.

Việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia phải được thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền; đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả, địa điểm, thời gian và đúng đối tượng quy định.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể các thủ tục nhập, xuất theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng; nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia; thủ tục mua đấu thầu, mua trực tiếp, bán đấu giá, bán chỉ định...

Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác quản lý nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện việc nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định tại Thông tư này. Định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính tình hình nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 26 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2015.

(T.H)