Hướng dẫn thực hiện mua sắm xe ô tô từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2304/BTC-QLCS gửi các Bộ, ngành và địa phương, hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Công văn này, việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có và có văn bản gửi về Bộ Tài chính theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015.

Công văn cũng nêu rõ, đối với xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh, sau khi các Bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý mà không có xe ô tô phù hợp để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì các Bộ, ngành, địa phương quyết định mua sắm theo quy định.

Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung, sau khi các Bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có mà còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức thì đề xuất gửi Bộ Tài chính (tại văn bản báo cáo về kết quả rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg). Bộ Tài chính sẽ xem xét, điều chuyển xe ô tô theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Trường hợp, không có nguồn xe ô tô để điều chuyển, Bộ Tài chính sẽ có văn bản thông báo để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện mua sắm mới theo đúng quy định.

Đối với xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc xe có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên để phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg thì các Bộ, ngành, địa phương thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức được cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Xe ô tô chuyên dùng không thuộc xe chuyên dùng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, thực hiện mua sắm như trường hợp xe ô tô phục vụ công tác chung.

Nguồn kinh phí mua xe, các Bộ, ngành, địa phương tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2016 được giao. Việc sử dụng nguồn kinh phí mua xe ô tô phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan, đơn vị.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn việc mua sắm xe ô tô đối với chương trình/dự án sử dụng vốn nước ngoài (gồm: vốn vay nước ngoài; vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài) và việc mua sắm tài sản nhà nước khác.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Kho bạc nhà nước trong việc quản lý, kiểm soát mua sắm tài sản nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ...

(PV)