Hướng dẫn thực hiện Thông tư 116/2015/TT-BTC

Sở Tài chính vừa có văn bản gửi các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sở Tài chính cho biết, ngày 11/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 116/2015/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với các hoạt động: tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2015 và thay thế Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7407/VP-KT về việc triển khai thực hiện Thông tư 116/2015/TT-BTC, Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tra cứu Thông tư trên tại trang thông tin điện tử của Sở Tài chính theo địa chỉ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn hoặc trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính để nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình phối hợp thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để phối hợp, giải quyết.

(T.H)